کندن و تسطیح پی حسینیه سودکلا

 

 

بتن ریزی پی

 

بتن ریزی پی

شبیه سازی حسینیه سودکلا

 

 

نماز عید فطر