شب های قدر

سحرسجاده ات راچون گشودی       وبامعبودخود خلوت نمودی
وخواندی خالقت راعاشقانه             واشکی هدیه کردی دانه دانه
توراجان علی مارادعاکن                 دعا بر عبد ناچیز خدا کن


                                   التماس دعا

/ 0 نظر / 17 بازدید