پی نوشت پست آسیاب آبی

با سلام

بعد از انتشار پست آسیبا آبی و  بازدید دوستان از نوشته ام و تبادل نظر حضوری با تعدادی از آنها نکات جدیدی راجع به استو دستگیرم شد.

نقل از  آقای محمد طیبی (ف اقای  ابول طیبی):

نهر اسسوی(as soo) سید کریم هم طولش بیشتر بود و هم در محدوده امن (همن) ،و نزدیکی نسبت  به اسسوهای (as soo) دیگر واقع شده بود و این دلیلی بود برای بچه های کوچک آن زمان که در اطراف این نهر با ترفندی ماهیگری کنند. روش کارشان به این صورت بود که در ابتدای نهر ،ماهی ها رو از رود اصلی به سمت نهر فراری می دادند و در وسط های نهر با توری یا پارچه صید میکردند.

نقل از  آقای محمد امینی ( ف آقای علی پناه امینی):

سودکلایی ها بیشتر به  آقا اسسو (as soo) می رفتنتد ،احتمالا به دلیل نزدیکتر و قدیمی تر بودنش ،با توجه به موقعیت این استو اهالی از مسیر میانبری استفاده می کردند و در ادامه ، برای عبور از رودخانه پلی چوبی احداث شده بود به موازات پل فعلی ولی چند ده متر بالاتر.امروزه دیگه به پل  نیاز نیست و با چند  پرش (گت شاب)  از روی سنگ های بیرون زده از آب ، راحت میشه از عرض تلار رد شد.

/ 0 نظر / 28 بازدید