مازندرانی اصیل

ﻳﻪ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ ﺍﺻﻴﻞ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﻴﮕﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ؟ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ؟ ﻣﻴﮕﻪ ﺩﮐﮑﮑﮑﻞ ﺍﻳﻨﺠﻮﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭ(laugh) ﻳﻪ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ ﺍﺻﻴﻞ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﻴﮕﻪ ﮐﻴﻒ ﭘﻮﻝ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﭘﻮﻝ ﮐﻴﻒ(laugh) ﻳﻪ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
آذر 96
2 پست
آبان 96
1 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
2 پست
تیر 96
2 پست
مرداد 95
1 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
4 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
4 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
2 پست